พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.