ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 8

วันที่ 15 สิงหาคม 2566
นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 8 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลดอนโพธิ์
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..