ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 7

วันที่ 5 กันยายน 2566
นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลดอนโพธิ์
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..