ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

นายเสณ่ห์  ปวร  กล่อมกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  เชิญประชุมข้าราชการ  พนักงาน  ทุกคน  เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการโดยความโปร่งใส  และต่อต้านการทุจริต  โดยมีข้าราชการ  พนักงานเจ้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2565  ณ  ห้องประชุม  อบต.ดอนโพธิ์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..