ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ/ดูแลเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การติดตามและพัฒนากลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ราย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566
นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ และ “ทีมพี่เลี้ยง” ตำบลดอนโพธิ์
ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลพบุรี (ศจพ.) ที่ 326/2566
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ/ดูแลเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การติดตามและพัฒนากลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ราย เพื่อนำไปสู่ความพอเพียงและยั่งยืน
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..