ข่าวประชาสัมพันธ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการท เอกสารแนบ ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการท (122 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (124 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ การดำเนินการมตามมาตรฐานคุณธรรมจริ (122 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับ การทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต

แผ่นพับ ทำงานด้วยความโปร่งใส เอกสารแนบ แผ่นพับ ทำงานด้วยความโปร่งใส (291 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับ การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก ๓R

แผ่นพับ คัดแยกขยะ เอกสารแนบ แผ่นพับ คัดแยกขยะ (627 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก)

แผ่นพับ ขยะเปียก เอกสารแนบ แผ่นพับ ขยะเปียก (3 MB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

คลิกเพื่อดูรานยละเอียด เอกสารแนบ แผ่นพับ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (254 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ แผ่นพับ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล (172 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้จัดทำและประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ และของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เพื่อให้การทำงา ...
อ่านเพิ่มเติม

การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในหลายหน่วยงานของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบดอนโพธิ์จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการป ...
อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบดอนโพธิ์ ได้จัดทำและประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ และของข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ไปแล้วนั้น เพื่อให ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ 1.คู่มือ_การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (27 MB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (723 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ (616 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม