ภาพกิจกรรมรณรงค์ลดการระบาด COVID – 19

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี เอกสารแนบ Imag […]

อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำการบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ joinPdf_428415be512ff54 […]

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ นโยบายการกำกับดู […]

อ่านเพิ่มเติม