การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี2565

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ติดต่อ นักพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด อบต.ดอนโพธิ์  โทร.0-3678-3833-4
แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.