การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ตามกำหนดการ ดังนี้

  1. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน 2562
  2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดการชำระภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน
  3. ภาษีป้าย กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2562 และกำหนดการชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าข่ายในการเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ในวันและเวลาราชการ โทร/โทรสาร 036-783833

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , , , , .