ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา  ส่งเสริม  และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับประชาชน  โดนการสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปข้างใต้นี้

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.