ประชาสัมพันธ์ประกาศเกี่ยวกับภาษีประจำปี

รายละเอียด  ดังนี้

  • เรื่อง  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  <=คลิกเพื่อดูประกาศ
  • เรื่อง  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต  อบต.ดอนโพธิ์  อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  <=คลิกเพื่อดูประกาศ
  • เรื่อง  ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต  อบต.ดอนโพธิ์  อันต้องเสียภาษีป้าย  ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  <=คลิกเพื่อดูประกาศ
  •  เรื่อง  ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขต  อบต.ดอนโพธิ์ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  <=คลิกเพื่อดูประกาศ
  • เรื่อง  ให้เจ้าของที่ดิน  ที่ตั้งอยู่ในเขต  อบต.ดอนโพธิ์ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  <=คลิกเพื่อดูประกาศ
  • เรื่อง  ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต  อบต.ดอนโพธิ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี  ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  <=คลิกเพื่อดูประกาศ
แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.