แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-ประจำปี-พ.ศ.-2566
มาตรการ-การเฝ้าระวัง-ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน-และการดำเนินงาน
คำสั่ง-การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ์

แสดงความคิดเห็น
Posted in คู่มือการปฏิบัติงาน.