รวมงานบุคลากร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมจริยธรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการเลื่อนระดับ-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง-จพง.พัสดุ-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเมินผลก่อนหลังการฝึกอบรม-รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ-2561-2563 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล1 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล2 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล3

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in งานบริหารงานบุคคล.