ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ
แสดงความคิดเห็น
Posted in หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.