1. การสรรหาเเละคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาตำเเหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 8-2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน (ฉ3) พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉ3) พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การสรรหาเเละคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล อบต.ดอนโพธิ์

หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ พ.ศ.2563

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560และเพิ่มเติม

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ พ.ศ.2562

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.