3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ กถ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เเนวทางการจัดฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด

การพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสาย

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรเว็ปไซต์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)หลักสูตร (E-Form)

โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร Excel

แผนดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย 2564

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. พ.ศ.2564 (ระหว่างเม.ย.-ก.ย.2564)

บัญชีกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.