4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการิจารณาความดี ความชอบ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ อบต พ.ศ2562

หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2)

คู่มือสมรรถนะหลัก

คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน

คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็น
Posted in หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.