5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษเเละการสร้างขวัญกำลังใจ

การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช มีมติชี้มูลความผิดฯ

นส.หารือการดำเนินทางวินัยพนักวานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัยเเละการดำเนินการทางวินัย (ฉ3) (ฉ2) พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปฯกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ เเละการลงโทษ

ให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา อบต.ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

 

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.