แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดอนโพธิ์ 2564-2566

แสดงความคิดเห็น
Posted in แผนพัฒนาบุคลากร.