การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง-Risk-Management-2566

แสดงความคิดเห็น
Posted in มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.