การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาฯ ประจำปี 2566

 

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ใน
แสดงความคิดเห็น
Posted in มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.