การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนโพธิ์

เอกสารแนบ

1.หนังสืออำเภอเมืองลพบุรี ที่ ลบ0023.7/1288 ลว. 10 ก.พ. 59 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน

2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  เรื่อง  จัดตั้้งศูนย์ยุตุิธรรมชุมชนตำบลดอนโพธิ์  ลว.  25  ก.พ. 59

3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนโพธิ์  ลว. 29 ก.พ. 59

4.รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลดอนโพธิ์

5.รายชื่อที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมตำบลดอนโพธิ์

6.คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 322/2559 เรื่อง  การบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ลว. 13 ก.ค. 59

7.หนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี  ที่  ยธ 02080/1430 ลว. 28 ก.ย. 59 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนโพธิ์.