สมาชิกอบต.

นายวีระ ใจคง
ประธานสภา อบต.
นายเสวก เทียนสิงห์
รองประธานสภา อบต.
นายนอง ดีผิว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางสาวทิพย์รัตน์ บุญคล้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางหอมจันทร์ ดัดวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสมคิด สุขประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายขจรพัฒน์ วงษ์ขำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายวีระ ใจคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายเสริม รุ่งโต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายเพ็ญ กิ่มแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางจำปี เล็กคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเสวก เทียนสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายอดุลย์ เปรมปราคิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายศรีณรงค์ กองแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายเชื้อ จันทร์พลับ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายเสมอ เกิดทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสมศรี รุ่งทิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8