เกี่ยวกับอบต.

ได้รับการบอกเล่าจากบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่ว่าตำบลดอนโพธิ์ มีพื้นที่ราบลุ่มบางแหล่งเป็นเนินและมีต้นโพธิ์ขึ้นจำนวนมากภายในตำบล จึงเรียกว่า ตำบลดอนโพธิ์

สภาพทั่วไปของตำบล :  เป็นที่ราบลุ่ม

อาณาเขตตำบล : 

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตะลุง , ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโก่งธนู , ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สภาพทางสังคม

จำนวนประชากรของตำบล :  จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,557 คน และจำนวนหลังคาเรือน 677 หลังคาเรือน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1.วัดดอนโพธิ์
2.วัดใดใหญ่
3.วัดใดยาว
4.อบต.ดอนโพธิ์

สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำสวน

ด้านการบริการพื้นฐาน

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :

มี 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางเลี่ยงเมือง เข้าบางพุทโธ ระยะทาง 12 กิโลเมตร
2.เส้นทางลพบุรี บ้านแพรก ระยะทาง 16 กิโลเมตร

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 670 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่