คณะผู้บริหาร

นายพณชัย แสงคำ
นายก อบต.ดอนโพธิ์

 

นายผดุง ทวีวัฒน์
รองนายก อบต.ดอนโพธิ์
นายจำนง อิ่มกมล
รองนายก อบต.ดอนโพธิ์

 

นายเสน่ห์ บัวเงิน
เลขานุการ นายก อบต.ดอนโพธิ์