ผู้บริหารหน่วยงาน

   

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร.081-8118120

นายจำนง อิ่มกมล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร.081-9200234

นายเสริม รุ่งโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร.080-0192080

นายสำเริง สาโมทย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร.086-0621850

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายธัชยุทธ ทองเล็ก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร.060-0262875

นางสาวพรทิพย์ ปาลวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.089-80110121

นางพิมพ์พิชชา พงษ์นิล
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.097-1311295

ว่าที่ร้อยตรีนพดล พยัคฆ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.000-0000000

นางอโณทัย พ่วงฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร.080-6688241