ผ่ายบริหาร

นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล
นายก อบต.ดอนโพธิ์

นายจำนง อิ่มกมล
รองนายก อบต.ดอนโพธิ์
นายเสริม รุ่งโต
รองนายก อบต.ดอนโพธิ์

นายสำเริง สาโมทย์
เลขานุการ นายก อบต.ดอนโพธิ์