ฝ่ายสภา

นายวีระ ใจคง
ประธานสภา อบต.
นายธีระพงษ์ ดัดวงค์
รองประธานสภา อบต.
นายอภิวัชร์ โพปัด
เลขา่นุการสภา อบต.
ร้อยตรีประจวบ บุญทอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
นางเสถียร สาโมทย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
นายเพ็ญ กิ่มแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
นายนิพนธ์ จันทร์พลับ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
นายสมศรี รุ่งทิม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8