วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์   :

แหล่งการเกษตรผลิตอาหาร  (ปลอดสารพิษ  สืบสานวัฒนธรรม
จัดทำเมืองน่าอยู่    คู่คุณธรรมและัการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

พันธกิจ  :

  1. พัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำให้ทั่วถึง
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่าย
  3. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตลอดชีวิต
  4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม
  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีหลักประกันความมั่นคง
  6. พัฒนาด้านสาธารณสุข
  7. พัฒนาสังคม  ชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดยาเสพติด
  8. พัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  9. พัฒนาให้มีการคมนาคมเชื่อมโยงให้ทั่วถึง  (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ  อบต.