กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอโนทัย พ่วงฉ่ำ
ผู้อำนาวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางชญาพิมพ์ มโหฬาร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ขันธวิธิ
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางเบ็ญจมาศ พมมาลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย