กองคลัง

นางสาวนันทิยา จำปาดิบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิมพ์พิชชา พงษ์นิล
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวพจนีย์ เงินเส็ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายภัทรวุฒิ พุมมาลี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกันทะนา โหมดเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางมรกต อาจจีน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกมลณัฐ ไพรเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนฤมล ดัดวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ