สำนักงานปลัด อบต.

นายชลอ มากมี
ปลัด อบต.ดอนโพธิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ คำปล้อง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายอัศวิน สุหฤทรุจนนุกูล
นิติกร
นางสาวศิรินันท์ ศรีหร่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพันธิตา กฤตอาภาพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทวีรัตน์ มดแสง
นักพัฒนาชุมชน
นายภัทรวุฒิ พุมมาลี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสาวิตรี บุญคล้าย
นักจัดการงานทั่วไป
นายนิเวศ บรรจงจิตต์
พนักงานขับรถยนต์
นายอาณัติ ทองแถว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย
นางสมนึก พันเปี่ยม
แม่บ้าน
นายวิชัย พันธุพูล
คนงานทั่วไป
นายชินณกร เนตรบุญ
คนงานทั่วไป