สำนักงานปลัด อบต.

นางอโนทัย พ่วงฉ่ำ
ผอ.กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอนโพธิ์
นางสาวศิรินันท์ ศรีหร่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายนพพร วนิชนพรัตน์
นิติกร
นางสาวศิรินันท์ ศรีหร่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนุชนารถ ยอดไสว
นักทรัพยากรบุคคล
นายจตุรนต์ ขะสุดใจ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสาวิตรี บุญคล้าย
นักจัดการงานทั่วไป
นายนิเวศ บรรจงจิตต์
พนักงานขับรถยนต์
นางสมนึก พันเปี่ยม
แม่บ้าน
นายวิชัย พันธุพูล
คนงานทั่วไป