สำนักงานปลัด อบต.

-ว่าง-
ปลัด อบต.ดอนโพธิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ คำปล้อง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
-ว่าง-
นิติกร
นางสาวศิรินันท์ ศรีหร่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพันธิตา กฤตอาภาพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายกิติรัฐ สนทิม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสาวิตรี บุญคล้าย
นักจัดการงานทั่วไป
นายนิเวศ บรรจงจิตต์
พนักงานขับรถยนต์
นางสมนึก พันเปี่ยม
แม่บ้าน
นายวิชัย พันธุพูล
คนงานทั่วไป