สำนักงานปลัด อบต.

นายธีรชัย ชั่งใจ
ปลัด อบต.ดอนโพธิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ คำปล้อง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายอัศวิน สุหฤทรุจนนุกูล
นิติกร
นางสาวศิรินันท์ ศรีหร่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพันธิตา กฤตอาภาพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทวีรัตน์ มดแสง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสาวิตรี บุญคล้าย
นักจัดการงานทั่วไป
นายนิเวศ บรรจงจิตต์
พนักงานขับรถยนต์
นางสมนึก พันเปี่ยม
แม่บ้าน
นายวิชัย พันธุพูล
คนงานทั่วไป
นายชินณกร เนตรบุญ
คนงานทั่วไป