แผนการดำเนินงานประจำปี 256

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนโพธิ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อ สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in แผนดำเนินงาน.