แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2562

ไตรมาสที่  1

ไตรมาสที่  2

ไตรมาสที่  3

ไตรมาสที่  4

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการท

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อบังคับ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2545

คลิกเพื่อดูรายละเอียด