โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทรย้อย – โคกลำพาน ช่วงหมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 7

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล  นายกองค์ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น

เอกสารแนบ ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการป (737 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่า […]

อ่านเพิ่มเติม