ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6) พ.ศ. 2548)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ law032 (172 kB)

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ 50001 (69 kB)

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ 00002118 (2 MB)

อ่านเพิ่มเติม