ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

เอกสารแนบ ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ (3 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ […]

อ่านเพิ่มเติม