งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ.2563

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

เอกสารแนบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 255 […]

อ่านเพิ่มเติม