ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

เอกสารแนบ ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ (3 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น

เอกสารแนบ ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการป (737 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่า […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 2566

เอกสารแนบ ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใ […]

อ่านเพิ่มเติม

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง แผน […]

อ่านเพิ่มเติม