การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุ […]

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้า […]

อ่านเพิ่มเติม