การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุ […]

อ่านเพิ่มเติม

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ประจำปี 2566

เอกสารแนบ การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการป […]

อ่านเพิ่มเติม