รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ-ไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ-ไตรมาสที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ