การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ การวิเคราะห์ผลการประเมิ […]

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี เอกสารแนบ Imag […]

อ่านเพิ่มเติม