แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทำให้ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ

อ่านเพิ่มเติม