สอบถามวันจ่ายเบี้ยยังชีพ

อยากทราบว่า อบต.ดอนโพธิ์จ่ายเบี้ยยังชีพวันไหนของเดือนครับ