การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในหลายหน่วยงานของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบดอนโพธิ์จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่านเพิ่มเติม