การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในหลายหน่วยงานของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบดอนโพธิ์จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบดอนโพธิ์ ได้จัดทำและประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ และของข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ไปแล้วนั้น เพื่อให้การทำงานเกิดความราบรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตามระเบียบกฎหมายและก่อให้เกิดความผาสุกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงประกาศเจตนารมณ์และแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่านเพิ่มเติม