การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ตามกำหนดการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม