การดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบดอนโพธิ์ ได้จัดทำและประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ และของข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ไปแล้วนั้น เพื่อให้การทำงานเกิดความราบรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตามระเบียบกฎหมายและก่อให้เกิดความผาสุกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงประกาศเจตนารมณ์และแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่านเพิ่มเติม