รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน